Rezultatai 1 iki 2 iš 2

Forumo naudojimosi taisyklių aptarimas

 1. #1
  mors ultima ratio
  technotrach avataras
  Įstojimo data
  2006 03 06
  Vietovė
  Majamis
  Įrašai
  241
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  25

  Forumo naudojimosi taisyklių aptarimas

  kadangi esančios taisyklės yra gana neišsamios, tai parengta nauja taisyklių redakcija, leisianti tiek moderatoriams, tiek naudotojams žinoti kaip elgtis vienose ar kitose situacijose, taip pat kiek įmanoma sumažinama administratorių atsakomybė už neatsargius savo ar neatsakingus forumo naudotojų veiksmus (šioje vietoje verta pastebėti, kad forumu naudojamasi nemokamai ir administratorius jokių pajamų iš to neturi, parama labai praverčia, bet ji nevisada padengia forumo išlaikymo kaštus, tad nemanau, kad būtu teisinga reikalauti kokių tai forumo kokybiško veikimo garantijų). Taisyklės pateikiamos žemiau forumo dalyvių aptarimui, po aptarimo per nustatytą laiką įsigalios visiems forumo dalyviams.

  Animezona taisyklės


  1 dalis. Bendros nuostatos

  1. Norėdami įregistruoti savo paskyrą internetiniame puslapyje Animezona.net (toliau Tinklalapis) bei naudotis šio Tinklalapio teikiamomis galimybėmis (gauti, keisti ir įkelti informaciją), Jūs pirmiausia turite patvirtinti, kad sutinkate su Tinklalapio taisyklėmis (toliau Taisyklės). Jei su Taisyklėmis nesutinkate, Tinklalapiu naudotis negalite.
  2. Savo sutikimą su Taisyklėmis galite patvirtinti tokiu būdu:
  2.1. spustelėję „sutinku su internetinio puslapio animezona.net Taisyklėmis" arba
  2.2. faktiškai Tinklalapiu naudodamiesi. Pastaruoju atveju Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūsų naudojimasis Tinklalapiu bus traktuojamas kaip sutikimas su Taisyklėmis nuo to momento, kai juo pradėjote naudotis.
  3. Tinklalapiu negalite naudotis ir savo sutikimo su Taisyklėmis negalite patvirtinti, jei esate asmuo, kuriam draudžiama teikti Tinklapyje prieinamas paslaugas pagal Lietuvos ar šalies, kurioje gyvenate arba naudojatės Tinklalapiu, įstatymus.
  4. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad užblokavus prieigą prie Jūsų paskyros, Jums gali būti neleidžiama prieiti prie paslaugų, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar informacijos.
  5. Aprašymų taisyklės, Parašų taisyklės yra šių Taisyklių sudėtinė dalis, ir kurios gali būti keičiamos be atskiro įspėjimo.
  6. Asmenų, besinaudojančių Tinklalapiu (toliau naudotojai), pateikiamos informacijos IP adresas yra įrašomas į duomenų bazę. Kaip naudotojas sutinkate su tuo, kad bet kokia jūsų įvesta informacija būtų saugoma duomenų bazėje. Ši informacija nebus suteikta jokioms trečioms šalims.
  7. Tinklalapį valdo Administracija - Administratorius bei moderatoriai.

  2 dalis. Taisyklės ir apribojimai

  1. Tinklalapyje draudžiama skelbti informaciją, kuria kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta, platinamas, propaguojamas ar reklamuojamas smurtas, seksualinės paslaugos, narkotinės ar psichotropinės medžiagos. Draudžiama informacija šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą bei informacija, kuri pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą, taip pat kuri pažeistų autorines teises, prekinius ženklus arba patentus.
  2. Draudžiama naudoti klaidingą informaciją, šmeižimą, taip pat nesąžiningai diskutuoti. Pavyzdžiui, iškraipyti kito dalyvio išsireiškimus, taisyti, trinti savo komentarus, ketinant nuslėpti, iškreipti jų pirminę prasmę, o taip pat provokuoti Tinklalapio naudotojus, dėl ko gali būti pažeistos šios Taisyklės.
  3. Draudžiama vartoti grubius, necenzūrinius išsireiškimus ir įžeidimus bet kokiu pavidalu, grubaus tono žinutes. Taip pat taikoma, jei buvo ginčytasi, ir net jei Jūs buvote teisūs.
  4. Šiukšlinti (angl. SPAM - Stupid Pointless Annoying Material/Message ):
  4.1. rašyti temos neatitinkančias žinutes - bet kokios žinutės, neatitinkančios gijos arba forumo temos, laikomos besaikiu šiukšlinimu.
  4.2. rašyti pranešimus, kuriose atsakoma tik šypsenėlėmis arba vienu žodžiu.
  4.3. tam pačiam naudotojui iš eilės rašyti kelias žinutes, šiuo atveju, patartina arba pakeisti savo ankstesnį pranešimą arba ištrinti senąjį ir parašyti naują.
  5. Jūs turėtumėte suprasti tokios bendravimo formos, kaip forumas, specifiką ir jos skirtumą nuo pokalbių kambarių (angl. chat). Tinklalapyje visos žinutės saugomos neapibrėžtą laiką, o pokalbiuose jos egzistuoja tik keletą valandų. Todėl Animezona.net priimta rašyti žinutes, kurios yra įdomios ne keletą minučių, bet komentarus, kuriuos bus įdomu skaityti visiems lankytojams ir po kelių mėnesių/metų nuo jų parašymo. Todėl naudoti forumą pokalbio tikslais yra draudžiama.
  6. Netoleruojamas to paties asmens dviejų ar daugiau paskyrų turėjimas (ypač siekiant sudaryti palaikymą kitam naudotojui), išskyrus atvejus kai tai leidžia Administracija.
  7. Draudžiama atidaryti naujas temas tam, kad pratęstumėte diskusiją uždaryta, pašalinta tema, išskyrus atvejus, kai Administracija suteikia galimybę atidaryti, atkurti temą, jei naudotojas pašalins nurodytus pažeidimus.
  8. Pateikti bet kokius komercinio, reklaminio pobūdžio skelbimus (tiek temos pavadinime ir turinyje, tiek naudotojo logotipe, pavadinime ar paraše).
  9. Naudotojo pateikiami kūrinių aprašymai turi atitikti šių Taisyklių 2 dalyje bei Aprašymų taisyklėse numatytus reikalavimus.
  11. Naudotojo pateikiami logotipai, parašai bei kita Tinklalapyje prieinama Jo paties pateikiama informacija apie save, turi atitikti šių Taisyklių 2 dalyje bei Parašų taisyklėse numatytus reikalavimus.
  12. Naudotojui draudžiama bet kokiu būdu perleisti prisijungimo prie paskyros duomenis tretiesiems asmenims. Praradus prisijungimo duomenis ar jiems tapus prieinamiems kitiems asmenims, naudotojas privalo juos pakeisti,arba kreiptis į Administratorių, arba panaikinti savo paskyrą.
  13. Naudotojui draudžiama atlikti veiksmus, kurie trikdytų Tinklalapio veikimą, leistų be Administracijos ar naudotojų sutikimo gauti, pakeisti ar ištrinti duomenų bazėse laikomą informaciją apie naudotojus ar trečiuosius asmenis.
  14. Skundas dėl moderatoriaus veiksmų turi būti paduotas laikantis Taisyklių 4 dalyje numatytų reikalavimų tiesiai Administracijai.
  15. Atskirose Tinklalapio dalyse ar gijose Administracija gali numatyti išimtis ar papildomus reikalavimus be šiose Taisyklėse numatytų apribojimų, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.
  16. Atskiros Tinklalapio dalys ar gijos yra skirtos tik suaugusiems asmenims, todėl registravimosi metu privaloma nurodyti savo tikslų amžių.

  3 dalis. Atsakomybė

  1. Sprendimą apie nuobaudą pažeidėjui priima Administracija - moderatorius(-iai) arba Administratorius, jei kitaip nenumatyta šiose taisyklėse.
  2. Naudotojui, pažeidusiems Taisykles, gali būti taikomos šios nuobaudos:
  2.1. įspėjimas (tai yra perspėjimas, kad dalyvis pažeidė taisykles ir jiems lygiavertės priemonės);
  2.2. žinutės taisymas arba pašalinimas;
  2.3. temos pašalinimas arba uždarymas;
  2.4. įrašymas į įvertinimo skiltį po dalyvio logotipu;
  2.5. naudotojui teikiamų paslaugų laikinas apribojimas Tinklalapyje;
  2.6. naudotojo paskyros pašalinimas.
  3. Naudotojo paskyrą gali pašalinti tik Administratorius, kai metų bėgyje skiriama dvi ar daugiau nuobaudų, arba Taisyklių 2 dalies 12 ir 13 punkte numatytais atvejais, arba kai tai padaryti įpareigoja įstatymai.
  4. Už visą informaciją (įskaitant duomenų rinkmenas, rašytinį tekstą, programinę įrangą, muzikos bei garso rinkmenas, taip pat kitus garsus, nuotraukas, filmus bei vaizdus), prie kurios naudotojui gali būti suteikta prieiga, individualiai atsako tas asmuo, kuris šią informaciją pateikė.
  5. Suaugęs asmuo gali naudotis Tinklalapyje prieinama suaugusiems skirta informacija tik asmeniniams poreikiams ir LR įstatymų nustatyta tvarka atsako už sudarytas galimybes ja naudotis nepilnamečiams.
  6. Administracija neatsako už naudotojo duomenų praradimą ar asmeninės informacijos konfidencialumą.

  4. Administracijos veiksmų apskundimo tvarka

  1. Visi klausimai, pasiūlymai, pastabos, apeliacijos dėl Tinklalapio valdymo Administracijai turi būti užduoti tik elektroniniu paštu, asmenine žinute, kitomis tam skirtomis ne viešomis priemonėmis.
  2. Rašydami apeliaciją nurodykite:
  2.1. savo paskyros naudotojo vardą Tinklalapyje (jei kreipiatės elektroniniu paštu),
  2.2. nuorodą į temą ar pranešimą, kurį norite aptarti ar kuriam prieštaraujate,
  2.3. argumentus, kodėl jūs nesutinkate su Administracijos sprendimu,
  2.4. ko siekiate rašydami skundą, pavyzdžiui, ar norite, kad būtų atkurtas pranešimas, ar skirtas įspėjimas ir t.t.
  3. Tinklalapio Administracija atsako tik į argumentuotus, korektiškus bei neprieštaraujančius šioms Taisyklėms laiškus.
  4. Sprendžiant skundą dėl moderatoriaus veiksmų, pats moderatorius sprendžiamojo balso neturi, bet gali pateikti savo paaiškinimus ir argumentus.
  5. Administratoriaus veiksmai neskundžiami.
  6. Prašymai su tais pačiais reikalavimais dėl to paties dalyko, antrą sykį nenagrinėjami.

  5. Garantijų nesuteikimas

  1. Tinklalapyje teikiamos paslaugos yra tokios, kokios yra, ir naudotojams nesuteikia jokių garantijų dėl jų pastovaus ir kokybiško teikimo, tai yra, nėra garantijos, kad:
  1.1. naudojimasis Tinklalapiu atitiks Jūsų keliamus reikalavimus;
  1.2. Jūs naudositės Tinklalapiu nepertraukiamai, laiku, saugiai ir be klaidų;
  1.3. bet kokia informacija, kurią Jūs gausite naudodamiesi Tinklalapiu, bus teisinga bei patikima.
  2. Šios taisyklės gali būti pakeistos be atskiro įspėjimo naudotojui, tačiau pakeitimai viešai skelbiami Tinklalapyje.
  Paskutinį kartą taisė technotrach : 2009-03-24, 09:04

 2. #2
  mors ultima ratio
  technotrach avataras
  Įstojimo data
  2006 03 06
  Vietovė
  Majamis
  Įrašai
  241
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  25
  Animezona aprašymų taisyklės


  1. Aprašymų taisyklės yra privalomos naudotojams, norintiems patalpinti animės, mangos ar žaidimo aprašymą Tinklalapyje.
  2. Tik Tinklalapyje užsiregistravęs naudotojas gali talpinti naujus aprašymus, juos įvertinti bei rašyti atsakymus į aprašymus.
  3. Rašant aprašymus, rekomenduojama:
  3.1. kaip pavyzdį naudoti rekomenduojamus aprašymus (pateikti žemiau),
  3.2. nekurti naujos temos su jau esamu aprašymu (sąrašą galite pasitikrinti šioje Tinklalapio gijoje)
  3.3. aprašymo pavadinimą naudoti tokį patį kaip ir kūrinio pavadinimą. Aprašymo pavadinimą rašyti žinutės skiltyje;
  3.4. pridėti aprašymo vertinimą su 5 skalių įvertinimu balų sistemoje nuo 5 iki 1 pasirenkant iš viršaus į apačią ar atvirkščiai - kuo daugiau balų - tuo geresnis įvertinimas. Balsavimo temos laukelyje įrašyti: "animės/mangos/žaidimo pavadinimas" įvertinimas;
  3.5. nerašyti labai trumpų aprašymų kaip "geras anime", "visiškas še, nesisiųskit", savo teiginius pagrįskite argumentais;
  3.6. aprašymą rašyti lietuvių kalba;
  3.7. nekopijuoti ne savo aprašymų iš užsienio ar Lietuvos tinklalapių, tačiau patartina įdėti nuorodą(-as) į kituose tinklalapiuose esančius aprašymus (andb, animenfo, mangaupdates ir t.t.);
  3.8. paveikslėlius, video ir kitą daug atminties vietos reikalaujančią informaciją talpinti kituose tinklalapiuose (ImageShack, Youtube ir kiti);
  3.9. nurodyti kūrinio techninius duomenis: trukmę/apimtį, išleidimo metus, autorius/studijas, žanrą.
  4. Aprašymai pateikti nesilaikant Tinklalapio taisyklių bei šiose taisyklėse pateikiamų rekomendacijų, gali būti pašalinti, patalpinti į Taisytinų aprašymų sąrašą ir be autoriaus žinios pakeisti kitu aprašymu.
  5. Aprašymai, atitinkantys šių taisyklių nustatytus minimalius reikalavimus, gali būti Administracijos sprendimu pakeisti į kito autoriaus išsamesnį/įdomesnį aprašymą, jei esamo aprašymo autorius per savaitę nuo įspėjimo nepateikia panašaus ar geresnio lygio aprašymo. Prieš tobulinant minimalius reikalavimus atitinkantį aprašymą, patartina susisiekti su esamo aprašymo autoriumi ir susitarti dėl tobulinimo.

  Citata Autorius LAX... Žiūrėti skelbimus

  Melancholy of Haruhi Suzumiya
  Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
  Anime pavadinimas
  Nuorodos į kitus šio anime aprašymus
  Gražus aprašomo anime paveiksliukas
  Animas apvertęs beveik visą anime rinką aukštyn kojomis praėjusiais metais, sukūręs milžinišką fandomą Japonijoje ir visame pasaulyje.
  Metai: 2006
  Žanras: Comedy, School Life
  Studija: Kyoto Animation
  Oficialus puslapis
  Haruhi wikipedija(fanų)
  Epai: 14
  Techniniai Anime duomenys:
  1. Sukurimo metai
  2. Anime žanrai
  3. Sukūrusios studijos/kompanijos
  4. Nuoroda į oficialų anime puslapį arba kokį nors kokybišką fanų puslapį
  5. Anime serijų skaičius arba jo trūkmė

        Kyon – paprastas vaikinas, išaugęs iš tų laikų, kai tikėjo ateiviais, keliautojais laiku ir telepatais. Viskas pasikeičia kai jo klasėje atsiranda naujokė. Ne paprasta naujokė, o įvairius paranormalius reiškinius ir nuotykius mėgstanti Haruhi. Šiai nepaprastai merginai atsibodo paprastas monotoniškas gyvenimas, jos nedomina paprasti žmonės, paprastas gyvenimas. Ji išbandė visus užsiėmimus/klubus mokykloje, bet nė vienas jos nedomina ir netraukia. Kyon'as pakiša jai mintį – sukurti savo klubą. Suzumiya tai sudomina ir ji įkuria savo klubą. Klubą, kuris tiria nepaaiškinamus reiškinius. Kas stos į tokį klubą? Pasirodo tokių atsiranda, o tiksliau - jie yra surandami. Taip Haruhi pasiekia savo tikslą – sukurti klubą. Taip ji ir jos komandą pradeda ieškoti nepaaiškinamų reiškinių, bet nė nenutuokia, kad jie visai šalia...
  Pats aprašymas.
  Iš esmės tai turėtų būti "įvadas" į anime. Aprašoma situacija arba priešistorė.

  1. Nerašyti labai trumpų aprašymų kaip "geras anime", "visiškas še, nesisiųskit".
  2. Aprašymas rašomas lietuvių kalba!
  3. Copy/paste nėra aprašymas!
  4. Aklas vertimas iš anglų ar rusų kalbos irgi!
  Veikėjai  Haruhi Suzumiya
  Labai energinga ir ekcentriška mergina, kuri ir įkūrė klubą,
  motyvuojama Kyon'o. Jos pagrindinis klubo tikslas ieškoti ateivių,
  keliautojų laiku, telepatų ir kitų keistenybių.

  Kyon
  Ciniškas klasiokas, pirmas užkalbinęs Haruhi,
  pasiūlęs klubo idėją ir paskui įveltas į neaiškią klubo veiklą.
  Dažniausiai jis stabdo Haruhi nuo "ribų peržengimų"...

  Yuki Nagato
  Yuki yra tyli, knygas mėgstanti mergina,
  dažniausiai randama su knyga rankose. Tiesa ta,
  kad ji iš tikrųjų yra sukurta I.D.E.. Kadangi ši esybė yra kosmose,
  Yuki paprastai sakant yra ateivė.
  Mikuru Asahina
  Paprastame gyvenime ji yra tyli, jautri ir drovi sexbomba.
  Bet iš tikrųjų ji - slapta keliautoja laiku.


  Itsuki Koizumi
  Jis, linksmas ir visada pritariantis Haruhi,
  kad ir kokia veikla tai būtų. Slapta jis yra telepatas,
  gelbėjantis pasaulį "Agency" vardu.
  Gerai būtų, jei užsimintumėte apie anime herojus, jų išskirtinius bruožus ir charakterio ypatumus.

        Siužetas tikrai gana sudėtingas ir painus. Anime yra gana rimtas ir detalus sci-fi puse. Bet kadangi čia krūva komedijos elementų, kartais sunku suvokti, kas vyksta. Veikėju vystymas nėra intensyvus. Iš esmės tik parodoma jų klubinė veikla, bet kažkokių žymių pasikeitimų herojų charakteriuose ar pasaulėžiūroj nepastebima. Piešimas detalus ir gražus, pagrindiniai veikėjai gražūs, ypač merginos, plastiški, originalūs, nėra šabloniški, gerai charakterizuoti. Garsas tikrai geras. Opening ir ending dainos neįkyrinčios, pagražinamos pagrindinių veikėjų „para para“ šokiu. Insert muzika tikrai labai gera, ypač daug laurų nusipelno Haruhi dainos atliekamos festivalyje.
  Kiti anime aspektai.
  Nepamirškite ne tik aprašyti istoriją, bet ir paminėti jos pateikimo kokybę:
  1. Siužeto ypatumai
  2. Veikėjų vystymas
  3. Piešimas/Grafika
  4. Muzika, OP ir ED
        Asmeniškai, anime neblogas. Sci-fi pusė pernelyg sudėtinga, bet tai netrukdo mėgautis gera mokykline komedija. Deja, kūrėjams nepavyko perspjauti FLCL...
  Jei labai norite "laisviau" pasisakyti, apibendrint savo nuomonę, tą galimą būtų padaryt po pagrindinio aprašymo dalimi.

  Jei turite gražių screenshotų, galite ir juos įdėt... =]

  P.S.:Nepamirštame pridėti balsavimo iš 5 puntų:
  "anime pavadinimas" įvertinimas arba Manga "manga pavadinimas" įvertinimas
  5
  4
  3
  2
  1

  ---

  Nepersistenkit su teksto formatavimu, nenaudokite perdaug skirtingų spalvų, teksto dydžio ar daug skirtingai formatuoto teksto, nes paskui medžiaga neįsilieja į bendrą puslapio vaizdą. Nedarykit margumyno ir viskas
  Paskutinį kartą taisė technotrach : 2009-03-24, 09:04

Bookmarks

Rašymo leidimai

 • Jūs negalite rašyti naujas gijas
 • Jūs negalite rašyti atsakymus
 • Jūs negalite prisegti failų priedus
 • Jūs negalite keisti savo įrašus
 •