AnimeZona taisyklės


1 dalis. Bendros nuostatos

1. Norėdami įregistruoti savo paskyrą internetiniame puslapyje Animezona.net (toliau Tinklalapis) bei naudotis šio Tinklalapio teikiamomis galimybėmis (gauti, keisti ir įkelti informaciją), Jūs pirmiausia turite patvirtinti, kad sutinkate su Tinklalapio taisyklėmis (toliau Taisyklės). Jei su Taisyklėmis nesutinkate, Tinklalapiu naudotis negalite.
2. Savo sutikimą su Taisyklėmis galite patvirtinti tokiu būdu:
2.1. spustelėję „sutinku su internetinio puslapio animezona.net Taisyklėmis" arba
2.2. faktiškai Tinklalapiu naudodamiesi. Pastaruoju atveju Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūsų naudojimasis Tinklalapiu bus traktuojamas kaip sutikimas su Taisyklėmis nuo to momento, kai juo pradėjote naudotis.
3. Tinklalapiu negalite naudotis ir savo sutikimo su Taisyklėmis negalite patvirtinti, jei esate asmuo, kuriam draudžiama teikti Tinklapyje prieinamas paslaugas pagal Lietuvos ar šalies, kurioje gyvenate arba naudojatės Tinklalapiu, įstatymus.
4. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad užblokavus prieigą prie Jūsų paskyros, Jums gali būti neleidžiama prieiti prie paslaugų, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar informacijos.
5. Aprašymų taisyklės, Parašų taisyklės yra šių Taisyklių sudėtinė dalis, ir kurios gali būti keičiamos be atskiro įspėjimo.
6. Asmenų, besinaudojančių Tinklalapiu (toliau naudotojai), pateikiamos informacijos IP adresas yra įrašomas į duomenų bazę. Kaip naudotojas sutinkate su tuo, kad bet kokia jūsų įvesta informacija būtų saugoma duomenų bazėje. Ši informacija nebus suteikta jokioms trečioms šalims.
7. Tinklalapį valdo Administracija - Administratorius bei moderatoriai.

2 dalis. Taisyklės ir apribojimai

1. Tinklalapyje draudžiama skelbti informaciją, kuria kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta, platinamas, propaguojamas ar reklamuojamas smurtas, seksualinės paslaugos, narkotinės ar psichotropinės medžiagos. Draudžiama informacija šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą bei informacija, kuri pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą, taip pat kuri pažeistų autorines teises, prekinius ženklus arba patentus.
2. Draudžiama naudoti klaidingą informaciją, šmeižimą, taip pat nesąžiningai diskutuoti. Pavyzdžiui, iškraipyti kito dalyvio išsireiškimus, taisyti, trinti savo komentarus, ketinant nuslėpti, iškreipti jų pirminę prasmę, o taip pat provokuoti Tinklalapio naudotojus, dėl ko gali būti pažeistos šios Taisyklės.
3. Draudžiama vartoti grubius, necenzūrinius išsireiškimus ir įžeidimus bet kokiu pavidalu, grubaus tono žinutes. Taip pat taikoma, jei buvo ginčytasi, ir net jei Jūs buvote teisūs.
4. Šiukšlinti (angl. SPAM - Stupid Pointless Annoying Material/Message ):
4.1. rašyti temos neatitinkančias žinutes - bet kokios žinutės, neatitinkančios gijos arba forumo temos, laikomos besaikiu šiukšlinimu.
4.2. rašyti pranešimus, kuriose atsakoma tik šypsenėlėmis arba vienu žodžiu.
4.3. tam pačiam naudotojui iš eilės rašyti kelias žinutes, šiuo atveju, patartina arba pakeisti savo ankstesnį pranešimą arba ištrinti senąjį ir parašyti naują.
5. Jūs turėtumėte suprasti tokios bendravimo formos, kaip forumas, specifiką ir jos skirtumą nuo pokalbių kambarių (angl. chat). Tinklalapyje visos žinutės saugomos neapibrėžtą laiką, o pokalbiuose jos egzistuoja tik keletą valandų. Todėl Animezona.net priimta rašyti žinutes, kurios yra įdomios ne keletą minučių, bet komentarus, kuriuos bus įdomu skaityti visiems lankytojams ir po kelių mėnesių/metų nuo jų parašymo. Todėl naudoti forumą pokalbio tikslais yra draudžiama.
6. Netoleruojamas to paties asmens dviejų ar daugiau paskyrų turėjimas (ypač siekiant sudaryti palaikymą kitam naudotojui), išskyrus atvejus kai tai leidžia Administracija.
7. Draudžiama atidaryti naujas temas tam, kad pratęstumėte diskusiją uždaryta, pašalinta tema, išskyrus atvejus, kai Administracija suteikia galimybę atidaryti, atkurti temą, jei naudotojas pašalins nurodytus pažeidimus.
8. Pateikti bet kokius komercinio, reklaminio pobūdžio skelbimus (tiek temos pavadinime ir turinyje, tiek naudotojo logotipe, pavadinime ar paraše).
9. Naudotojo pateikiami kūrinių aprašymai turi atitikti šių Taisyklių 2 dalyje bei Aprašymų taisyklėse numatytus reikalavimus.
11. Naudotojo pateikiami logotipai, parašai bei kita Tinklalapyje prieinama Jo paties pateikiama informacija apie save, turi atitikti šių Taisyklių 2 dalyje bei Parašų taisyklėse numatytus reikalavimus.
12. Naudotojui draudžiama bet kokiu būdu perleisti prisijungimo prie paskyros duomenis tretiesiems asmenims. Praradus prisijungimo duomenis ar jiems tapus prieinamiems kitiems asmenims, naudotojas privalo juos pakeisti,arba kreiptis į Administratorių, arba panaikinti savo paskyrą.
13. Naudotojui draudžiama atlikti veiksmus, kurie trikdytų Tinklalapio veikimą, leistų be Administracijos ar naudotojų sutikimo gauti, pakeisti ar ištrinti duomenų bazėse laikomą informaciją apie naudotojus ar trečiuosius asmenis.
14. Skundas dėl moderatoriaus veiksmų turi būti paduotas laikantis Taisyklių 4 dalyje numatytų reikalavimų tiesiai Administracijai.
15. Atskirose Tinklalapio dalyse ar gijose Administracija gali numatyti išimtis ar papildomus reikalavimus be šiose Taisyklėse numatytų apribojimų, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.
16. Atskiros Tinklalapio dalys ar gijos yra skirtos tik suaugusiems asmenims, todėl registravimosi metu privaloma nurodyti savo tikslų amžių.

3 dalis. Atsakomybė

1. Sprendimą apie nuobaudą pažeidėjui priima Administracija - moderatorius(-iai) arba Administratorius, jei kitaip nenumatyta šiose taisyklėse.
2. Naudotojui, pažeidusiems Taisykles, gali būti taikomos šios nuobaudos:
2.1. įspėjimas (tai yra perspėjimas, kad dalyvis pažeidė taisykles ir jiems lygiavertės priemonės);
2.2. žinutės taisymas arba pašalinimas;
2.3. temos pašalinimas arba uždarymas;
2.4. įrašymas į įvertinimo skiltį po dalyvio logotipu;
2.5. naudotojui teikiamų paslaugų laikinas apribojimas Tinklalapyje;
2.6. naudotojo paskyros pašalinimas.
3. Naudotojo paskyrą gali pašalinti tik Administratorius, kai metų bėgyje skiriama dvi ar daugiau nuobaudų, arba Taisyklių 2 dalies 12 ir 13 punkte numatytais atvejais, arba kai tai padaryti įpareigoja įstatymai.
4. Už visą informaciją (įskaitant duomenų rinkmenas, rašytinį tekstą, programinę įrangą, muzikos bei garso rinkmenas, taip pat kitus garsus, nuotraukas, filmus bei vaizdus), prie kurios naudotojui gali būti suteikta prieiga, individualiai atsako tas asmuo, kuris šią informaciją pateikė.
5. Suaugęs asmuo gali naudotis Tinklalapyje prieinama suaugusiems skirta informacija tik asmeniniams poreikiams ir LR įstatymų nustatyta tvarka atsako už sudarytas galimybes ja naudotis nepilnamečiams.
6. Administracija neatsako už naudotojo duomenų praradimą ar asmeninės informacijos konfidencialumą.

4. Administracijos veiksmų apskundimo tvarka

1. Visi klausimai, pasiūlymai, pastabos, apeliacijos dėl Tinklalapio valdymo Administracijai turi būti užduoti tik elektroniniu paštu, asmenine žinute, kitomis tam skirtomis ne viešomis priemonėmis.
2. Rašydami apeliaciją nurodykite:
2.1. savo paskyros naudotojo vardą Tinklalapyje (jei kreipiatės elektroniniu paštu),
2.2. nuorodą į temą ar pranešimą, kurį norite aptarti ar kuriam prieštaraujate,
2.3. argumentus, kodėl jūs nesutinkate su Administracijos sprendimu,
2.4. ko siekiate rašydami skundą, pavyzdžiui, ar norite, kad būtų atkurtas pranešimas, ar skirtas įspėjimas ir t.t.
3. Tinklalapio Administracija atsako tik į argumentuotus, korektiškus bei neprieštaraujančius šioms Taisyklėms laiškus.
4. Sprendžiant skundą dėl moderatoriaus veiksmų, pats moderatorius sprendžiamojo balso neturi, bet gali pateikti savo paaiškinimus ir argumentus.
5. Administratoriaus veiksmai neskundžiami.
6. Prašymai su tais pačiais reikalavimais dėl to paties dalyko, antrą sykį nenagrinėjami.

5. Garantijų nesuteikimas

1. Tinklalapyje teikiamos paslaugos yra tokios, kokios yra, ir naudotojams nesuteikia jokių garantijų dėl jų pastovaus ir kokybiško teikimo, tai yra, nėra garantijos, kad:
1.1. naudojimasis Tinklalapiu atitiks Jūsų keliamus reikalavimus;
1.2. Jūs naudositės Tinklalapiu nepertraukiamai, laiku, saugiai ir be klaidų;
1.3. bet kokia informacija, kurią Jūs gausite naudodamiesi Tinklalapiu, bus teisinga bei patikima.
2. Šios taisyklės gali būti pakeistos be atskiro įspėjimo naudotojui, tačiau pakeitimai viešai skelbiami Tinklalapyje.